Democratie binnen JNM

< Ga terug naar Voor leden

“Elke JNM’er heeft een stem om mee het beleid te bepalen” 
(Uit de Missie en Visie) 

Elke JNM’er weet dat JNM’ers JNM draaiend houden. Het Bestuur bestaat uit JNM’ers, het Hoofdbestuur bestaat uit JNM’ers, alle ploegen zitten vol JNM’ers, alle leden zijn JNM’ers, zelfs de bovo’s zijn JNM’ers… Logisch allemaal, want in JNM zijn er alleen maar JNM’ers. Ok, en een paar personeelsleden die ons een beetje mogen helpen hier en daar ;-) 

Actieve participatie 

Binnen JNM geven werkmieren vorm aan het beleid. Deelnemen aan vergaderingen en denkmomenten is ook de beste manier om invloed uit te oefenen op dat beleid. Elk gewoon lid kan een functie opnemen in een afdeling of in het nationale bestuur van JNM. 
Interesse? Alle info over zelf een werkmier worden HIERZO.

Neem je geen functie op, dan kan je nog altijd je stempel drukken op JNM. Elk gewoon lid mag input geven bij het beleid en kan zijn/haar/hun democratische rechten uitoefenen op drie manieren: 

  • Deelnemen aan en stemmen op de Algemene Vergadering 

  • Een motie indienen 

  • Actief deelnemen aan het beleid zoals deelnemen aan beleidsdagen, bestuursvergadering bijwonen, input geven via enquêtes of inputmomenten... 

De Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering (AV) van JNM is het hoogste beslissingsorgaan. Daar vallen alle beslissingen met een grote impact op de hele JNM-werking.  De AV kan je zien als het parlement van JNM, terwijl het HoofdBestuur (HB) zo’n beetje de regering is. De AV kan HB'ers en bestuurders ontslaan en aannemen, de begroting goedkeuren, het Intern Reglement (IR) aanpassen… 

“Gebruik je kop, steek je hand op”

JNM nodigt alle leden ouder dan 12 jaar uit op alle AV’s en die hebben ook allemaal stemrecht. Democratie op haar best! We nemen grote beslissingen samen. Dat verhoogt de draagkracht, het draagvlak en de kwaliteit van die beslissingen. Het is dus niet alleen mogelijk om je stem te laten horen, het is ook belangrijk. 

JNM houdt jaarlijks vier Algemene Vergaderingen (AV). 

AV1, op zomercongres   
moties worden voorgesteld, besproken, eventueel uitgebreid en/of aangepast, en gestemd (of weggestemd) 

AV2, op zomercongres 
evaluatie van het aftredend hoofdbestuur (HB) en verkiezing nieuw HB. 

AV3, op Nazofé 
Definitieve HB-verkiezing. Ploegen stellen hun samenstelling, beleid en planning voor en daar wordt op gestemd. 

AV4, op Koers-AV 
Stemming over het financieel jaarverslag, de begroting en het voorgangsrapport. 

 
Op elke AV geven ploegen ook aan hoe het staat met hun beleid. Op de AV op het Nazofé stellen de ploegen hun beleidsbrief voor (=  plannen voor het komende werkjaar). Op de AV in maart laten ploegen weten hoe het gaat in de ploeg (de nieuwjaarsbrief). Tijdens de AV op het congres doen ze dat opnieuw, in de beleidsverdediging. Die vind je telkens terug in de Bestuurspost.

Moties 

Een motie is een voorstel om iets te veranderen aan het Intern Reglement (IR) of de Statuten. Elke ini of gewoon lid kan een motie indienen en alle ini’s en gewone leden die aanwezig zijn op de AV kunnen een stem uitbrengen. 

Alle info over moties en hoe een motie indienen: HIERZO.

Transparantie 

Alle JNM’ers mogen en kunnen weten wat er binnen JNM beslist is. Daarom zijn de verslagen van Algemene Vergaderingen en Bestuursvergaderingen voor iedereen toegankelijk.