JNM Nationaal

< Ga terug naar Voor leden

JNM bestaat uit twee niveaus: JNM Afdelingen en JNM Nationaal. Lees hier meer over de structuur van JNM. Zowel de afdelingen als JNM Nationaal worden door enthousiaste vrijwilligers gedragen. We kiezen bewust voor het werken met vrijwilligers. Meer daarover lees je hier. Zij worden ondersteund door negen deeltijdse personeelsleden. Het bondssecretariaat in Gent doet dienst als thuisbasis van JNM Nationaal, maar dat betekent niet dat alles in Gent doorgaat.  

JNM Nationaal bestaat uit een heleboel vrijwilligers en taken. Deze taken zijn gebundeld in tien ploegen. Zij vormen het hoofdbestuur. JNM Nationaal is er vooral om de afdelingen te ondersteunen. Samengevat zijn dit de hoofddoelen: 

 • Afdelingen logistiek, financieel en op maat ondersteunen 

 • Inhoudelijke activiteiten organiseren en de inhoudelijke pijlers van JNM versterken  

 • (Hoofd)animator- en instructeurscursussen organiseren  

 • Jaarlijkse terugkerende evenementen organiseren   

 • Administratie rond lidmaatschap, kampen en activiteiten 

Organisatie

Het bestuur 

Het Bestuur van JNM bestaat uit de voorzitters van de ploegen die in JNM Nationaal actief zijn, samen met de drie bondsvoorzitters. Het Bestuur komt maandelijks samen en neemt de belangrijkste beslissingen doorheen het werkjaar. Het beslist over het strategisch beleid, het financieel beleid, het personeelsbeleid en het vrijwilligersbeleid. Het Bestuur krijgt ondersteuning van twee personeelsleden: de coördinator en de beleidsondersteunend medewerker (BOM).  

Deze twee personeelsleden en de drie bondsvoorzitters bereiden de vergaderingen van het Bestuur voor en staan in voor het dagelijks bestuur van JNM Nationaal. 

De bondsvoorzitters 

JNM heeft drie bondsvoorzitters of Bovo’s. Ze zijn samen verantwoordelijk voor de algemene werking. Zij zitten de bestuursvergadering of BV voor. Samen met de ploegvoorzitters bepalen zij de agenda en zorgen ze voor een goed functioneren van de ploegen. De Bovo’s verdelen taken volgens interesse. Zo is er een Bovo bezig met de financiën, een Bovo met communicatie en een Bovo met de afdelingen. 

Natuurstudiewerkgroep 

De NWG ondersteunt afdelingen in het werken rond natuurstudie. Zij organiseren ook zelf activiteiten.  

Beheerwerkgroep 

De BWG ondersteunt afdelingen in het werken rond natuurbeheer. Zij organiseren ook activiteiten.  

Milieuwerkgroep 

De MWG ondersteunt afdelingen in het werken rond milieu. Zij organiseren ook activiteiten rond de verschillende aspecten van milieu en klimaat. 

Jeugdploeg  

De JP biedt ondersteuning aan begeleiders bij het organiseren van leeftijdsspecifieke en inhoudelijke activiteiten, hoe zorg je bijvoorbeeld voor een geslaagde piepactiviteit met natuurstudie? Ze organiseren zelf ook leeftijdsspecifieke activiteiten zoals trollenfeest en ininazofé. Last but not least, zorgt de JP ook voor verbinding tussen de werkmieren van JNM, bijvoorbeeld met feestjes. 

Afdelingsondersteuningsploeg 

De AOP staat in de voor de rechtstreekse ondersteuning van afdelingen. Ze bestaat uit Regionale afdelingscoördinators, kortweg RAC’ers. Elke RAC'er staat in contact met een aantal afdelingen, gegroepeerd in een regio. Zo heeft elke afdeling een aanspreekpunt. Omgekeerd heeft JNM Nationaal voeling met de moeilijkheden van afdelingen en kan zo gerichte ondersteuning bieden. 

Vanuit de AOP wordt ook het AOO (afdelingsondersteuningsoverleg) georganiseerd. Daarin komen alle RAC’ers samen met vertegenwoordigers uit alle andere ploegen. Hun doel is om de werking van de ploegen beter af te stemmen op de noden van de afdelingen.

Vormingsploeg 

De VP organiseert de cursussen binnen JNM: BAC, HAC en IC (basisanimatorcursus, hoofdanimatorcursus en instructeurscursus). Daarnaast voorziet de VP ook vormingen op maat voor afdelingen en het hoofdbestuur. Meer info over de cursussen en vormingen vind je hier.  

Communicatieploeg 

De CP heeft verschillende doelen: 

 • De JNM tot bij haar leden brengen 

 • JNM bekend maken bij haar doelpubliek 

 • Afdelingen ondersteunen op vlak van communicatie 

Zij maken tijdschriften, onderhouden onze sociale media, werken aan promo en lay-outen. Onder de CP valt ook de NFWG (de natuurfotografiewerkgroep) en de archivaris.  

Praktische ploeg 

De PP heeft verschillende doelen: 

 • De zomerkampen en JNM-activiteiten van materiaal voorzien 

 • Het onderhoud van het bondssec 

 • Ondersteuning organisatie van evenementen 

Winkelploeg 

De WIP staat in voor de JNM Winkel. Zij zorgen voor kwalitatieve JNM-producten. Ze verzorgen de inrichting en bemanning van de fysieke winkel. De WIP is aanwezig op externe activiteiten met een winkelstand.

Inclusieploeg

De inclusieploeg heeft als doel ervoor te zorgen dat JNM streeft naar inclusie en toegankelijkheid. Via projecten, vormingen en acties wil de inclusieploeg ervoor zorgen dat elk kind en elke jongere de kans krijgt om JNM te leren kennen. Ze willen drempels wegwerken zodat elk kind en elke jongere de weg kan vinden naar JNM, zich welkom voelt binnen JNM, deel kan nemen aan JNM-activiteiten en er zich kan ontplooien. De inclusieploeg wil afdelingen ondersteunen om hun werking toegankelijk te maken en stappen te zetten richting een inclusieve werking.  

Aanspreekpunt persoonlijke integriteit (API)

Bij de API kan je terecht als jouw grens werd overschreden. Er zijn verschillende manieren om die grens te overschrijden: 

 • Pestgedrag 

 • Agressie 

 • Seksueel overschrijdend gedrag 

 • Groepsdruk 

 • ...  

De API is er in de eerste plaats voor afdelings- en hoofdbestuursleden. Is het als pieper, ini, gewoon lid of ouder moeilijker om naar het afdelingsbestuur te stappen, dan kun je ook contact opnemen met de API. De API luistert naar jouw verhaal en bekijkt samen wat de volgende stappen kunnen zijn. Er is altijd één personeelslid en minstens één vrijwilliger API.